Souhlas s elektronickou komunikacíSouhlasím, aby se mnou pojišťovna Kooperativa komunikovala elektronicky, tedy prostřednictvím
e-mailu, sms nebo telefonicky. Tento souhlas uděluji pro všechny své pojistné smlouvy.
K čemu dávám souhlasSouhlasím, aby mě pojistitel kontaktoval prostředky elektronické komunikace v záležitostech mého pojištění, které se týkají zejména správy pojištění nebo řešení pojistných událostí. Pojistitel mě může kontaktovat formou SMS nebo e-mailových zpráv na kontaktní údaje poskytnuté za účelem elektronické komunikace. Volba prostředku elektronické komunikace záleží na pojišťovně, která může podle svého uvážení i nadále využít také standardních způsobů doručování. Jsem si vědom své povinnosti oznámit jakoukoliv změnu těchto údajů bez zbytečného prodlení pojistiteli.

Komunikujte s námi elektronicky a pomozte nám chránit naše lesy

Za každého klienta, který přejde na elektronickou komunikaci přispějeme na obnovu alejí, remízků a budeme sázet stromy a keře všude tam, kde to dává smysl společně s naším partnerem Sázíme stromy.

Chcete komunikovat elektronicky?